Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni'nin (“Politika”) amacı, Mentorink Limited’e (“Mentorink”) ait www.mentorink.com internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanan Mentorluk Platformu’ndan (“Platform”) faydalanacak olan Mentorluk Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan Kurum/Şirket’in (“Şirket“) Çalışanlarından/Üyelerinden (“Kullanıcılar”) elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Bu başlık altında, Kullanıcı tarafından Mentorink’e sağlanan ve/veya Platform’un kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri ifade edecektir.

Mentorink, Kullanıcı tarafından hesap oluşturulması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

Ad, soyad vb. kimlik bilgileri Yaşadığı sehir, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik ve işlem bilgileri Mentorink, Kullanıcılar’ın Site ve Platform’u kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika’nın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Mentorink, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Platform hesabının açılması ve Platform’a konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. Mentorink ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Şirket’e veya Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Şirket veya Kullanıcı ile temas kurmak veya Şirket’in ve Kullanıcılar’ın Platform’daki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Mentorink raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Kullanıcı’ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Mentorink ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Kullanıcılar’ın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Kullanıcılar’ın bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcı’ın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcı’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mentorink’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere Mentorink, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya (browser) gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcı için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Mentorink ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın Site ve Platform’daki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Mentorink, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Şirket’e ve Kullanıcılar’a karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla Mentorink’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve Şirket’in belirlediği program yöneticilerine,, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir.

Mentorink, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Şirket’in ve Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site’ye, Platform’a veya Mentorink hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcılar’ın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kullanıcılar, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Mentorink’e başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi ve 6698 Sayılı Kanun’un uygulaması ile ilgili diğer taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak daha önce sistemde kayıtlı e-posta adresinizden, sistemde kayıtlı e-posta adresinizin bulunmaması durumunda güvenli elektronik imzalı olarak veya noter kanalı ile veya geçerli bir kimlik ile doğrudan Nisbetiye Mahallesi, Nispetiye Caddesi, Petrol Sitesi, 18.Blok-1AC, Daire 4, 34340, Beşiktaş, İstanbul adresine gelerek ve yine Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan usulleri takip ederek şirketimize privacy@mentorink.com email adresine yazılı olarak göndererek Mentorink'e iletebilecektir. üzerinden iletebilirsiniz.

Mentorink, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, işbu Politika’ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’ın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Mentorink’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, kişisel verisinin Mentorink tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Mentorink Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerden kendisinin ve/veya Şirket’in faydalanılamayabileceğini kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Mentorink, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, Şirket’in ve Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanabilmesi ve Platform’a konu hizmetlerin sağlanması için işbu Politika ile Mentorink Platformu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Platform ve ilgili hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Mentorink, Şirket ve/veya Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler Mentorink, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika’da ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
 • Mentorink, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.
 • Site ve Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Mentorink uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Politika’daki Değişiklikler

Mentorink, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Şirket’e ve/veya Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

Son Versiyon: 06-2023